Soba/Udon

Kanamachi Suehiro Shopping Association

Kanamachi Ekimaedori Shopping Association

Kanamachi Shobudori Shopping Association

Kanamachi Chuo Shopping District

Kanamachi Rikadai Shop Association

Kanamachi Ichibangaidori Shopping Association

Kanamachi Ohdori Shopping Association

Shomeidori Shopping Association

Vinasys Kanamachi Bright Court Shopping Association

Kanamachi Shosei-kai

Mizumoto Koenmae Shopping Association

Iizuka Shoei-kai

Bertore Kanamachi Shotenkai